XXIV Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - 27.05.2020 r.

Rada Miejska w Rzgowie
Czas publikacji: 1099 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 05:01:39
Liczba odtworzeń: 1142
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:221.Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
11:222.Stwierdzenie quorum.
11:233.Wybór Sekretarza obrad.
11:304.Przedstawienie porządku obrad.
11:305.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
11:336.Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019” (DRUK 1)
11:337.Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2019 rok. (DRUK 2)
11:358.Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie za 2019 r. (DRUK 3)
11:439.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej. (DRUK 4)
12:5610.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obligacji Gminy Rzgów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (DRUK 7)
13:0011.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036. (DRUK 5)
13:2212.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020. (DRUK 6)
13:2613.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Rzgów. (DRUK 8)
14:1014.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzgów za rok 2019. (DRUK 9)
16:2015.Komunikaty, sprawy różne.
16:2016.Zamknięcie XXIV sesji Rady MIejskiej w Rzgowie.
pokaż cały porządek obrad