XIX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 28 maja 2020 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 970 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:54:06
Liczba odtworzeń: 954
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XVII i XVIII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody;
2)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2019 rok;
3)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach;
4)rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
5)powołania członka Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice;
6)zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice;
7)powołania członka Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice;
8)zmieniająca uchwałę dotyczącą powołania Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice.
7.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2019 rok.
8.Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 r.
9.Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019.
10.Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy Sędziejowice w roku 2019.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad