V Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 27 lutego 2019 r.

Rada Miasta Knurów
Czas publikacji: 458 dni temu
Długość nagrania: 01:42:05
Liczba odtworzeń: 800
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:101.Otwarcie sesji i sprawdzenie qworum.
11:142.Przedstawienie porządku obrad.
11:143.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16.01.2019r.
11:364.Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11:375.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019".
11:386.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 - 2022".
11:397.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych.
11:488.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Knurowie.
11:499.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/667/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem "III Kolonii" - Etap I.
12:2010.Podjęcie uchwały w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Knurów na lata 2019 - 2023 z perspektywą do roku 2025".
12:2811.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów.
12:2912.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:3013.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:3114.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:3115.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:3216.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:3317.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:3418.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:3619.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:3920.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:4021.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
12:4122.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
12:4223.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej.
12:4324.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej.
12:4325.Informacje i ogłoszenia.
12:4326.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad