Sesja Rady w dniu czwartek, 28 maja 2020

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 321 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:32:38
Liczba odtworzeń: 432
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
5.Interpelacje.
6.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:37a)Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033
13:42b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
13:47c)emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
13:56d)uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chorzele.
e)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego.
f)przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Zdziwój Stary.
14:388.Zapytania i wolne wnioski.
14:389.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad