XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 28 maja 2020 r

Rada Miejska w Krośniewicach
Czas publikacji: 117 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 05:15:02
Liczba odtworzeń: 1177
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:091.Otwarcie obrad sesji.
09:352. Przyjęcie porządku obrad sesji.
09:393. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
09:424. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej na 2020 rok.
09:455. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg wniosków i petycji na 2020 rok.
10:07a)Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok.
10:106. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Krośniewice.
10:18a)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
10:227. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy.
10:248. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krośniewice mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej.
11:059. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krośniewic.
13:2510. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
13:2511. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019.
13:2712. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
13:2813. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach za 2019 rok.
13:2814. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
13:3315. Przedstawienie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Krośniewic „Raportu o stanie Gminy Krośniewice”.
14:1916. Sprawy różne.
14:1917. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
14:1918. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
14:2019. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
14:2020. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
14:2021. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad