XIX Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 27 maja 2020

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 424 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:17:38
Liczba odtworzeń: 475
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
8.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych w miejscowości Gowarzewo.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
13.Sprawozdanie z realizacji zadań z działalności pożytku publicznego w roku 2019
14.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15.Zapytania i wolne wnioski.
16.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad