Sesja Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2020r

Rada Miejska w Lipsku
Czas publikacji: 122 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:32:53
Liczba odtworzeń: 197
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
10:043.Przyjęcie porządku obrad.
10:064.Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 Sesji Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2020r.
5.Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2019r.
10:13a)Podjęcie Uchwały Nr XXII/128/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku;
10:156.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
10:227.Przyjęcie sprawozdania z wykonania Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284.)
8.Podjęcie uchwał:
10:27a)Uchwała Nr XXII/129/2020 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
10:30b)Uchwała Nr XXII/130/2020 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
10:34c)Uchwała Nr XXII/131/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lipsku przy ul. Kółek Rolniczych
10:42d)Uchwała Nr XXII/132/2020 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu
10:44e)Uchwała Nr XXII/133/2020 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
10:56f)Uchwała Nr XXII/134/2020 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026
10:57g)Uchwała Nr XXII/135/2020 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.
12:309.Sprawy różne.
12:3010.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad