Sesja Rady w dniu czwartek, 28 maja 2020

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 273 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:18:23
Liczba odtworzeń: 457
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXI Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przejęcia od Powiatu Bełchatowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi /Druk nr 1 /
4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 2/
5.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok. /Druk nr 3 /
6.Informacja o realizacji uchwały Nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie „Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa”. /Druk nr 4 /
7.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019. /Druk nr 5 /
8.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w roku 2019. /Druk nr 6 /
9.Informacja z działalności Rady za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
10.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad