XXIII sesja Rady w dniu środa 27 maja 2020

Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Czas publikacji: 285 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:06:35
Liczba odtworzeń: 415
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
5. Sprawozdanie z realizacji Polityki Społecznej Gorzowa Wielkopolskiego 2023+za rok 2019.
6. Druk nr 425 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich.
7. Druk nr 426 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
8. Druk nr 427 - podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego.
9. Druk nr 428 - podjęcie uchwały w sprawie konsultacji dotyczących niektórych nazw miejscowości położonych w granicach Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
10. Druk nr 429 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
11. Druk nr 430 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Różyckiego.
12. Druk nr 431 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej.
13. Druk nr 432 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Złotego Smoka, ul. Szczecińską a droga ekspresową S3.
14. Druk nr 434A - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
15. Druk nr 435A - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
16. Druk nr 436A - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
17. Druk nr 433A - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2020-2048.
18. Druk nr 437 - podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
19. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I kwartał 2020 r.
20. Informacja o stanie realizacji uchwał.
21. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
22. Sprawy różne, wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad