Sesja Rady w dniu środa, 27 lutego 2019

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 1004 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:58:32
Liczba odtworzeń: 906
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Omówienie wniosków złożonych i przyjętych do realizacji w ramach Inicjatywy Lokalnej na rok 2019.
3. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał.
a) - druk Nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/494/2018 Rady Gminy Słupsk, z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk,
b)- druk Nr 2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bruskowo Leśnictwo oraz Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk,
c) - druk Nr 3 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Słupsk,
d) - druk Nr 4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Słupsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia DK 21 i DW 213 - opracowanie dokumentacji projektowej."
e) - druk Nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii dla uczniów, wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz wyznawców religii Kościoła Bożego w Chrystusie, zamieszkałych i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Słupsk
f) - druk Nr 6 w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019
g) - druk Nr 7 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupsk.
h)- druk Nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XII/113/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Słupsk
i)- druk Nr 9 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Słupsk Sołectwa Swochowo - Niewierowo
j)- druk Nr 10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej
k)- druk Nr 11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
l)- druk Nr 12 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad