V Sesja Rady Gminy Lubawa - 27 lutego 2019 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 527 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:50:48
Liczba odtworzeń: 570
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski i interpelacje.
5.Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawa w 2019 r.,
d)przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubawa,
e)zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
7.Podjęcie Apelu wzywającego do ponownej analizy obszarów wykluczonych z ograniczeń naturalnych – ONW.
8.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad