XXIII Sesja Rady Miasta w dniu 26 maja 2020 r. (wtorek)

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 345 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 03:46:00
Liczba odtworzeń: 503
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:041.Otwarcie sesji.
09:292.Ustalenie porządku obrad.
09:313.Przyjęcie Protokołu Nr XXI/20 z obrad XXI sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 28 kwietnia 2020 r.
09:464.Informacja z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim za 2019 rok.
10:525.Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w 2019 roku.
11:116.Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
11:167.Raport z monitoringu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023” w roku 2019.
11:198.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11:209.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11:2210.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2021 rok.
11:2311.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Pływalnia Miejska „Wodnik” w Bielsku Podlaskim z obowiązku wpłaty do budżetu Miasta nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok.
11:3512.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.
11:3613.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.
11:3814.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
11:3915.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
11:4016.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
12:4617.Sprawy różne.
12:4618.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad