XXIII Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 26 maja 2020 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 553 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:53:10
Liczba odtworzeń: 539
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podziękowania dla Pani Anety Możdżanowskiej i Pana Henryka Dytfelda
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie rozpatrzenia petycji " Stop zagrożeniu zdrowia i życia",
2)w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego,
3)w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wieruszowa,
4)w sprawie wystąpienia z apelem o wprowadzenie ustawowego obowiązku czipowania psów.
5)w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Wieruszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019",
6)w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2020, w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
7)w sprawie zmiany uchwały nr XXI/162/2020, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości,
8)w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego w celu realizacji inwestycji p.n. "Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie",
9)w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieruszów na 2020 rok.,
10)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognowy Finansowej Gminy Wieruszów,
5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
6.Sprawozdanie z Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
7.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie za 2019 rok.
8.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
11.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad