Sesja Rady w dniu poniedziałek, 25 maja 2020

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 70 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:30:23
Liczba odtworzeń: 414
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach.
2)zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
3)w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
4)w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019-2021" za rok 2019
5)w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota
6)w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020"
8)zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
9)w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.3.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota
10)w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.4.2020 na działalność kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.
11)w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń- maj 2020 r.
12)w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wykonania wydatków w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń - maj 2020r.
5.Zakończenie obrad XXVI Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad