XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli odbyta w dniu 22 maja 2020 roku cz. IV

Rada Miejska w Stalowej Woli
Czas publikacji: 4 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:29:28
Liczba odtworzeń: 33
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:321.Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
09:322. Przyjęcie protokołu z XIX, XX, XXI, XXII i XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Sesji Rady Miejskiej.
12:213. Sprawozdanie Prezydenta Miasta.
12:424. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2020rok - autopoprawka.
12:475. Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
12:486. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.
12:497. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola.
12:508. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.
12:519. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli.
12:5210. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki – system roweru miejskiego na terenie miasta Stalowej Woli na lata 2019-2021.
12:5511. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i określenie trybu zbycia przez Gminę Stalowa Wola udziału posiadanego w spółce pod nazwą „Fortaco JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Janowie Lubelskim.
12:5612. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie nieruchomości, podział na działki gruntu i zamianę –wzajemne przeniesienie praw do części nieruchomości ( dot. działki nr 1500/3, itd.).
12:5713. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 65/46, itd.).
12:5714. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (dot. działki nr 786/1).
12:5815. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 1382/2).
12:5916. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działek nr 195, 324/4, itd.).
12:5917. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. działek nr 505/12, itd.).
13:0018. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 747/136).
13:0219. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości.
13:1320. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej (dot. kwoty 38.463,50zł) - autopoprawka.
13:1421. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 31.714,48zł).
13:1522. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej (dot. kwoty 46.777,46zł).
13:1623. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
13:1724. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
13:1925. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019rok.
13:2026. Sprawozdanie z realizacji Programu „Stalowowolska Duża Rodzina” za 2019rok.
13:2027. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za rok 2019.
13:2128. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla gminy Stalowa Wola.
13:2229. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018-2020 za rok 2019.
13:2430. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za rok 2019..
13:2431. Sprawozdanie wraz z raportem z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019.
13:2932. Sprawozdanie z realizacji Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2020 za rok 2019.
13:3133. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
14:4634. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
14:4635. Sprawy różne.
14:4636. Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad