XXV Sesja Rady w dniu 14 maja 2020 r.

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 4 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:53:36
Liczba odtworzeń: 56
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:072.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:083.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:084.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy za 2019 r.
10:145.Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych za 2019 r.
10:146.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 r.
10:157.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
10:158.Informacja o zaplanowanych inwestycjach na terenie gminy w 2020 r.
10:169.Ocena stanu ulic i dróg po okresie zimy. Niezbędne remonty.
10:1610.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
1)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2020 rok;
10:232)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2020-2036;
10:243)projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych;
10:254)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych – Grzegórzki, Bartoszki i Waszulki;
10:265)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy;
10:286)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica (Nidzica, ul. Radosna);
10:297)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
10:308)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica (Nidzica, ul. Platynowa);
10:319)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (Nidzica, ul. Traugutta);
10:3210)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (Nidzica, ul. Grunwaldzka);
10:3311)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica (Nidzica, ul. Bursztynowa);
10:3412)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (Nidzica, ul. Krzemowa);
10:3513)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (Nidzica, Plac Wolności 1);
10:3614)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Rączki);
10:3615)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Jabłonka);
10:3816)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości;
10:4517)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości;
10:4618)projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nidzica;
10:4719)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wypłacania sołtysom miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży oraz ustalenia ich wysokości;
10:4820)projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku”;
11:0021)projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica;
11:0122)projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Nidzica ośrodka wsparcia dziennego „Klub Senior+”, oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy;
11:0223)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
-Zapoznanie z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
11:5312.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad