VI Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 22 lutego 2019 (3)

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 500 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 03:26:37
Liczba odtworzeń: 629
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:121.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej.
13:212.Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miejskiej oraz przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miejskiej.
13:313.Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
13:504.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
14:425.Sprawy samorządowe.
14:596.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
15:027.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Jelcz-Laskowice.
15:038.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.
15:169.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice.
15:2410.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: "Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenia dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D gminnej Malinowa" w latach 2020-2021.
15:2611.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIV/326/2006 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Jelcz-Laskowice oraz nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Gminy Jelcz-Laskowice.
15:2912.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
15:3013.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII.118.2015 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Jelcz-Laskowice".
15:3114.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLIII.323.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Jelcz-Laskowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.
15:3315.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska w Jelczu-Laskowicach na 2019 r. .
15:4316.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r. .
15:5717.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026.
15:5918.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziuplinie. (ul. Piękna)
16:2219.Informacja dotycząca funkcjonowania gminnych instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
16:2220.Wolne wnioski.
16:2521.Komunikaty organów Gminy.
16:2522.Zakończenie obrad VI Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad