XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ostrodzie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 6 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 05:30:15
Liczba odtworzeń: 361
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2020-2030.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ostródy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza.
12.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Ostróda za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Ostródzie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy „Złota Rączka dla Seniora”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
16.Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXIII/130/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „Klub Senior+” w Ostródzie.
17.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
18.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie za rok 2019.
19.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
20.Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
21.Sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
22.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
23.Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
24.Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad