Sesja Rady w dniu poniedziałek, 18 maja 2020

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Czas publikacji: 6 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:56:13
Liczba odtworzeń: 53
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Zatwierdzenie porządku sesji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin św. Papieża Jana Pawła II.
4.Raport o stanie powiatu
a)przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2019,
b)debata nad raportem o stanie powiatu za rok 2019,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wotum zaufania.
5.Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
a)przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w roku 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia powiatu,
b)przedstawienie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu w roku 2019 wraz z informacją o stanie mienia powiatu,
c)przedstawienie przez przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania finansowego, wykonania budżetu za rok 2019,
d)stanowisko Komisji Rewizyjnej - przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
e)przedstawienie opinii RIO w Katowicach o uchwale Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
f)podjęcie uchwał:
1)w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego za rok 2019,
2)w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2019.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2020-2030.
7.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
8.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
9.Informacje i oświadczenia radnych.
17:5610.Zamknięcie sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad