XX Sesja Rady w dniu poniedziałek, 18 maja 2020

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 192 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:15:42
Liczba odtworzeń: 285
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:101.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:122. Ustalenie porządku obrad.
14:123. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji.
14:144. Zaopiniowanie tematu Sesji: Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku oraz przeciwdziałania narkomanii (Kierownik OPPUiPR).
14:175. Zaopiniowanie tematu Sesji: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Iławy na lata 2018-2021 (Burmistrz Miasta Iławy).
14:356. Zaopiniowanie tematu Sesji: Stan przygotowań miasta do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Prezentacja koncepcji i projektów (Burmistrz Miasta Iławy).
14:367. Zaopiniowanie tematu Sesji: Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Iława (Dyrektor MOPS).
14:408. Zaopiniowanie tematu Sesji: Sprawozdanie z wykonania rocznego programu współpracy miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok ( ref. Wojciech Jankowski).
14:429. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2029 (ref. Skarbnik Miasta).
14:4310. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok (ref. Skarbnik Miasta).
14:5611. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Iława na lata 2020-2024” (ref. Prezes ITBS).
15:0412. Podjęcie uchwały ws. w sprawie zmiany uchwały nr X/110/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie i uchylenia uchwały nr XIX/219/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci objętych projektem pt. „Żłobek w Iławie” w Żłobku Miejskim w Iławie (ref. Dyrektor Żłobka).
15:0613.Podjęcie uchwały wprowadzenia zmian w Uchwale nr X/103/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego – w załączniku do Uchwały Statut Żłobka Miejskiego w Iławie ( Dyrektor Żłobka)
15:1014. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej (ref. Kierownik UMK).
15:1115. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kierownik UMK).
15:1216. Podjęcie uchwały ws. powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (ref. Z-ca Burmistrza Dorota Kamińska).
15:3517. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej (ref. Przewodniczący Rady Miasta).
16:0018. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
16:0019. Wnioski mieszkańców Iławy.
16:2020. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16:2121. Komunikaty i oświadczenia.
16:2322. Zamknięcie obrad XX Sesji.
pokaż cały porządek obrad