Sesja Rady w dniu czwartek, 14 maja 2020 część 1

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 294 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:41:26
Liczba odtworzeń: 307
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:161.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:232. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:273.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
14:304.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
14:335. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2020-2040.
14:446. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020.
14:507. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
14:568.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/138/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2020 roku.
14:569. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja.
15:0510. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVI/147/2020 Rady Gminy Zawoja w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Zespołowi Interwencji Kryzysowej na działania związane z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
15:0911.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.
15:5112.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.
16:0913. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
16:1114.Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Zawoja z realizacji programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pożytku publicznego.
16:1315.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja".
16:1916.Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
16:2617.Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
16:2818.Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.
16:3119.Podjęcie uchwały w sprawie: wniosku o podjęcie uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności podatku od nieruchomości.
16:4020. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
16:4721.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17:0122.Wolne wnioski.
23.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad