XIX sesja VIII Kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń w dniu środa, 13 maja 2020

Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Czas publikacji: 60 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:09:22
Liczba odtworzeń: 192
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
09:082.Przyjęcie porządku obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
09:093.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
10:064.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
10:065.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
6.Podjęcie uchwał:
10:22a)zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 r.,
10:27b)w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2020 roku,
10:31c)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
10:35d)w sprawie regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
10:39e)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,
10:40f)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
10:42g)w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości,
10:46h)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
10:49i)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
10:53j)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
10:58k)w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
11:00l)w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji przyjęcia Programu współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
11:137.Informacje i wolne wnioski.
11:138.Zakończenie XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
pokaż cały porządek obrad