XVIII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 maja 2020 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 781 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:44:49
Liczba odtworzeń: 848
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Przyjęcie informacji o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok – planowane zamierzenia na lata 2020 – 2021
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego,Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
10. Przyjęcie informacji o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
11. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
14. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 - 2022
a)wystapienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18. Zmiana uchwały Nr XLIV/382/1998 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 marca 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19. Zmiana uchwały Nr XII/126/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2019 roku w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
20. Wyrażenie zgody przez Miasto Tomaszów Lubelski na zawarcie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na założenie i prowadzenie przez Powiat Tomaszowski przedszkola specjalnego w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
21. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
22. Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
23. Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie położonych w budynku przy ul. Zamojskiej 19 w Tomaszowie Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
24. Zmiana uchwały Nr XLV/410/2018 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski, położonej przy ul. Petera 3 wykorzystywanej na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tym budynku
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
25. Określenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
26. Uchwalenie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” w Tomaszowie Lubelski w obrębie działek nr 8 i 17/11 położonych przy ul. Lwowskiej.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
27. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek nr 30/1, 30/2 położonych na terenie miasta przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
28. Przekazanie środka trwałego w postaci odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania w ul. Reja w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
29. Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej w ul. Robotniczej w Tomaszowie Lubelskim wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
30. Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej w ul. Al. Sportowa w Tomaszowie Lubelskim wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
31. Zmiana uchwały Nr XLIII/388/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
32. Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
33.Zbycie nieruchomości położonych pomiędzy ul. Piłsudskiego a Chocimską w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
34.Zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
35. Zakończenie obrad XVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad