XVIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 6 maja 2020 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 994 dni 15 godzin temu
Liczba odtworzeń: 1241
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Ślubowanie radnej Rady Gminy Sędziejowice.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;
3)przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
5.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad