Sesja Rady w dniu środa, 20 lutego 2019

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 1011 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:37:01
Liczba odtworzeń: 1872
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:201.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
16:222.Przyjęcie porządku Obrad Sesji.
16:243.Przyjęcie protokołu z sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
16:311)ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu - Pomoc Gminy Gąbin" na lata 2019 - 2023,
16:312)podwyższenia kryterium dochodwego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim rzadowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
16:343)określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żwynościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,
16:374)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2019 2043,
17:075)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2019,
17:106)przyjęcie projektu "Regalaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
17:565.Wyrażenie opinii na temat prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej
19:546.Zapytania i wolne wnioski.
19:547.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad