XV Sesja Rady Miasta Ustroń 30.04.2020

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 351 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:04:01
Liczba odtworzeń: 446
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:052.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XIV sesji Rady Miasta.
14:133.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:144. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za rok 2019.
14:145. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku.
14:146. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
14:167. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 dla gminy Ustroń.
14:178. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:179. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:1710. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Ustroniu.
14:1711. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.
14:1712. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.
14:1713. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości.
14:1714. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
14:1715.Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sparwie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
14:2816. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
14:2817. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:3218. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (ograniczenie niskiej emisji).
14:3219. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Łącznej i Bładnickiej).
14:3420. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:3521. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:4522. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.
14:4523. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości.
14:4624. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
14:5125. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”.
14:5126. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
14:5427. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski).
14:5628. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze kupna nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej w Ustroniu.
14:5829. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym.
15:0030. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej przy ul. Drozdów.
15:0331. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń do organu regulacyjnego.
15:0532. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze kupna zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bażantów.
15:1033. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2020r.”.
15:1034. Podjęcie uchwały zmieniającej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Ustroń.
15:1135. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
15:1336. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu.
15:1537. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Ustroniu.
15:2038.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:2039. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniach 24 października 2019 r., 28 listopada 2019 r., 19 grudnia 2019 r.
15:2040. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w IV kwartale 2019 r.
15:2141. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniu 27 lutego 2020 r.
15:2142.Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w I kwartale 2020 r.
15:2143. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
15:2244. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień (konkursów ofert) w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
15:2245. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
15:2246. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień (konkursów ofert) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
15:4147. Sprawy bieżące Miasta.
15:5848. Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:0049. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Ustroń - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje