XXIV sesja Rady Miasta Piechowice z dnia 30 kwietnia 2020r.

Rada Miasta Piechowice
Czas publikacji: 1132 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 04:28:35
Liczba odtworzeń: 1338
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:101.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
09:272.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
09:44a)przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości;
10:01b)zmiany uchwały nr 115/XVIII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej;
10:09c)zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2020;
10:20d)zmiany uchwały nr 133/XXI/08 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Piechowicach przy ul. Cmentarnej;
11:48e)dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) i użytkowników rodzinnych ogrudków działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
11:51f)zmiany uchwały nr 126/XXIII/2020 Rady Miasta Piechowice z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Jeleniogórskiemu;
11:56g)zmiany uchwały nr 94/XVIII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12:24h)zwolnienia rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziału żłobkowego w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach prowadzonym przez Gminę Miejską Piechowice z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności jednostki w związku z rozpowszechnianiem się w Polsce wirusa SARS-COV-2.
12:344.Informacje z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
12:445.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
12:446.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
13:367.Sprawy różne.
13:368.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad