Sesja Rady w dniu czwartek, 30 kwietnia 2020

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 301 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:12:30
Liczba odtworzeń: 580
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XX Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Bełchatowie w rejonie ulic Cmentarnej i Transportowej na prowadzenie i zarządzanie cmentarzem oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego. /Druk nr 4/
4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu zadań i wyrażenia zgody na ich realizację w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności na okres programowania 2014-2020 oraz wskazania beneficjenta środków z Funduszu Spójności zmienionej uchwałą Nr V/25/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2018 r. /Druk nr 5/
5.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia Założeń do Planu Zaopatrzenia Bełchatowa w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe. /Druk nr 6/
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2020. /Druk nr 7/
7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru osiedla Dolnośląskiego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”. /Druk nr 1/
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru osiedla Dolnośląskiego. /Druk nr 2/
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru osiedla Dolnośląskiego. /Druk nr 3/
10.Informacja nt. stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bełchatów w roku 2019. /Druk nr 8/
11.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2019. /Druk nr 9/
12.Raport o stanie oświaty 2020. /Druk nr 10/
13.Raport z przedsięwzięć z zakresu promocji zrealizowanych w 2019 roku. /Druk nr 11/
14.Raport o współpracy Bełchatowa z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi w 2019 r. /Druk nr 12/
15.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019. /Druk nr 13/
16.Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020. /Druk nr 14/
17.Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa za 2019 rok. /Druk nr 15/
18.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Miasta Bełchatowa przygotowana w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej. /Druk nr 16/
19.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. /Druk nr 17/
20.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie w latach 2017-2019. /Druk nr 18/
21.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu. /Druk nr 19/
22.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 20/
23.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok. /Druk nr 21/
24.Informacja z działalności Rady za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
25.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
26.Sprawy różne.
27.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad