XX Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 351 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 03:08:58
Liczba odtworzeń: 544
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
10:032. Postanowienie Rady Miasta Zgierza w sprawie odbycia XX sesji RMZ przy drzwiach zamkniętych.
3. Uwagi do porządku obrad.
a)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz
b)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/239/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wosokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
c)Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
10:164. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji.
10:395. Interpelacje i zapytania radnych.
10:396. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:397. Zapytania mieszkańców.
10:468. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
10:529. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście za 2019.
10:5810. Sprawozdanie na temat przebiegu „Akcji zima” oraz analizę jej kosztów i realizację zadań.
10:5911. Budżet obywatelski:
-konsultacje społeczne i inne formy partycypacji w inwestycjach samorządu zgierskiego,
-stan realizacji i propozycje aktywizacji społeczności lokalnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
11:01a) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz w roku 2020 do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
11:03b) zmiany uchwały nr XIV/170/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2020 r.,
11:05c) udzielenia odpowiedzi na wniosek,
12:05d) wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 1, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 14/16 oraz nieruchomości stanowiącej część Parku Miejskiego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
12:07e) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze ekologiczne pracownie”, przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Zgierzu, projekt pod nazwą Ekologiczna pracownia w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu „Przygoda z przyrodą”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
12:09f) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze ekologiczne pracownie”, przez Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, projekt pod nazwą „Pracownia ekobadaczy czterech żywiołów” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
12:11g) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu międzynarodowej współpracy szkół w ramach programu Erasmus+ (unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu w latach 2014-2020) nadzorowanego przez Narodową Agencję programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63, pt. ”School of the Future” (Szkoła przyszłości),
12:25h) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zgierzu,
12:27i) nadania statutu Straży Miejskiej w Zgierzu,
12:28j) ustanowienia roku 2021 Rokiem Umowy Zgierskiej,
12:30k) zmiany uchwały Nr XVIII/248/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych,
12:33l) zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego,
12:35m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
12:39n) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Zgierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze danego roku budżetowego,
12:51o) odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania lokali użytkowych w najem przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
12:53p)udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
12:5613. Oświadczenia radnych.
12:5714. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
12:5815. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
13:0216. Zapytania i wolne wnioski.
13:0617. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
13:0818. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad