XVIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 29 kwietnia 2020

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 420 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:43:56
Liczba odtworzeń: 484
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2020r
6.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Szewcach, Krerowie, Nagradowicach, Śródce i Tulcach.
7.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 15/72 położoną w Kleszczewie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 355/2 położoną w Szewcach obręb Gowarzewo oraz 113 położoną w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr ewid. 146/10, 146/11, 146/22 i część 146/21, zlokalizowane w Tulcach
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 19/5, położonej w Śródce
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Gowarzewie – etap I.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych w miejscowości Poklatki
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo, Kleszczewo oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Tulce.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
16.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie w przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie.
18.Podjęcie w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo.
19.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
20.Zapytania i wolne wnioski
21.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad