XXV Sesja Rady Powitu Grajewskiego z dnia 29 kwietnia 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 350 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:13:41
Liczba odtworzeń: 407
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 r.
6.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r. w Powiecie Grajewskim.
7.Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej:
a)sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
b)sprawozdanie za 2019 r. z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2020”,
c)sprawozdanie za 2019 r. z realizacji „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-2020”.
8.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. w Powiecie Grajewskim,
b)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
c)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023,
d)w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczenia,
e)w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Grajewskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
9.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
10.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad