I Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 23 listopada 2018 r.

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 545 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:33:03
Liczba odtworzeń: 441
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:041.Sprawy organizacyjne
a)otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
b)przyjęcie porządku obrad
1)wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dodatkowego: podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej
2)wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dodatkowego: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034
3)przyjęcie porządku obrad z wprowadzonymi zmianami
c)przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
09:082.Trybuna obywatelska
3.Podjęcie uchwał
09:05a)Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok
09:11b)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sławno
09:14c)Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących powołanych komisji stałych Rady Miejskiej w Sławnie
09:15d)Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie
09:16e)Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXII/179/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2016r.
09:17f)Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
09:18g)Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
09:19h)Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławno na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026"
10:14i)Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXV/127/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
10:15j)Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej
10:16k)Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034
10:174.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławno na lata 2018-2023 za rok 2018
10:175.Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za 2018 rok
10:176.Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w IV kwartale 2018 roku
10:177.Informacja Burmistrza o jego działalności między sesjami Rady Miejskiej w Sławnie
10:198.Wnioski radnych
10:209.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad