XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tarnowie 23 kwietnia 2020 r.

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 885 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 04:27:17
Liczba odtworzeń: 874
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:121.Otwarcie obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
12:342.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
12:373.Przyjęcie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
13:564.Informacja o sytuacji epidemiologicznej na terenie Miasta Tarnowa.
13:575.[5] Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
13:586.[6] Przyjęcie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Tarnowa na lata 2018 – 2020 za rok 2019.
14:027.[7] Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Tarnowa za 2019 rok – podjęcie uchwały.
14:058.[8] Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie o stanie bezpieczeństwa miasta Tarnowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r.
14:129.[9] Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego miasta Tarnowa w 2019 r.
14:5610.[10] Rozpatrzenie informacji Komendanta Straży Miejskiej w Tarnowie o działalności Straży Miejskiej w Tarnowie w 2019 r.
14:5811.[11] Określenie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – podjęcie uchwały.
12.[12] Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
15:1513.[13] Postanowienie o przygotowaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – podjęcie uchwały.
15:3514.[14] Zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – podjęcie uchwały.
15:3615.[15] Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Dąbrowskim – podjęcie uchwały.
15:3716.[16] Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tarnowa i podległego mu Prezesa Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie – podjęcie uchwały.
15:5317.[17] Nadanie nazwy rondu w mieście Tarnowie – podjęcie uchwały.
15:5518.[18] Nadanie nazwy rondu w mieście Tarnowie – podjęcie uchwały.
15:5619.[19] Nadanie nazwy rondu w mieście Tarnowie – podjęcie uchwały.
15:5820.[20] Nadanie nazwy nieruchomości w Tarnowie – podjęcie uchwały.
16:0521.[21] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
16:2822.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
16:2923.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
16:3024.Zamknięcie obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad