XXI sesja Rady w dniu piątek, 17 kwietnia 2020

Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Czas publikacji: 315 dni 3 godziny temu
Liczba odtworzeń: 460
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
4. Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2019.
5. Informacja ze stanu realizacji „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2019 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań.
8. Raport z realizacji Planu Konsultacji Społecznych za 2019 rok.
9. Raport z monitoringu stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2019 roku.
10. Druk nr 398 – podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
11. Druk nr 404 – podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Miasto Gorzów Wielkopolski środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
12. Druk nr 401A - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
13. Druk nr 402B - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
14. Druk nr 403A - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2020-2048.
15. Druk nr 399 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul.Przemysłową, ul.Kolejową, ul.Wawrzyniaka i północną granicą Skweru Bauera.
16. Druk nr 400 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul.Piłsudskiego, ul.Czereśniową, ul.Walczaka i Parkiem Kopernika.
17. Druk nr 364 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw rondom na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
18. Druk nr 405 – podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
19. Druk nr 406 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
20. Druk nr 410 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
21. Druk nr 411 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, w podatku rolnym i leśnym, w podatku od spadków i darowizn, w podatku od czynności cywilnoprawnych, w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz opłacie targowej.
22. Druk nr 412A – podjęcie uchwały w sprawie Programu Wsparcia Przedsiębiorców w ramach Gorzowskiej Dychy na rok 2020.
23.Druk nr 413A - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
24. Druk nr 409 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
25. Druk nr 407 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2020 rok.
26. Druk nr 408 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2020 rok.
27. Zatwierdzenie zmienionych planów pracy komisji rady miasta na 2020 rok.
28. Informacja o stanie realizacji uchwał
29. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
30. Sprawy różne, wolne wnioski.
31. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad