XXIV sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 27-04-2020 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 184 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:52:42
Liczba odtworzeń: 542
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1)skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
2)skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
3)skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
4)skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
5)skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
6)złożenia skargi na działalność Wojewody Opolskiego,
7)zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2),
8)zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej,
9)ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Namysłowie,
10)ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie,
11)porozumienia z Gminą Opole,
12)Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
13)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
14)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
15)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
16)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
17)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
18)w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
19)w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014- 2020.
3.Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r.
4.Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
pokaż cały porządek obrad