23.04.2020 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XIII

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 541 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:48:09
Liczba odtworzeń: 591
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 30.01.2020 r.
10:574.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
10:575.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10:576.Informacja o aktualnej sytuacji BCM - marzec 2020 r.
10:587.Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z efektów pracy za 2019 r.
8.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu za rok 2019 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
9.Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.
10:5810.Informacja na temat ochrony zabytków w Powiecie Brzeskim na przykładzie 2019 roku.
11.Podjęcie uchwał:
11:08a)ws. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego za cenę obniżoną,
b)ws. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego na rzecz Skarbu Państwa,
c)ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (dotyczy lokalu nr 015),
11:13d)ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (dotyczy lokalu nr 09),
e)ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego (dotyczy lokalu nr 27 i nr 28),
11:15f)ws. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
11:16g)ws. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu za rok 2019 (plus złożone oferty),
11:19h)ws. zmiany statutu powiatu (plus opinia PRDPP),
11:20i)ws. przyjęcia do realizacji projektu pod tytułem „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ II”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej VIII- Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
11:21j)ws. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu,
11:22k)ws. odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,
11:22l)ws. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Brzeg, kościół p.w. św. Mikołaja: ratunkowe prace konserwatorskie elewacji północnej nawy bocznej XIV-wiecznego kościoła”,
11:23m)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032,
11:23n)uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020,
12.Rozpatrzenie skarg:
11:25a)uchwała ws. rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu,
b)skarga na dyrektora BCM w Brzegu – przekazanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11:2713.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
11:2814.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad