XIX Sesja Rady w dniu środa, 15 kwietnia 2020

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 591 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 03:15:40
Liczba odtworzeń: 632
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:072. Ustalenie porządku obrad.
14:073. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
14:084.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku (MOPS).
14:095.Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Iława oraz potrzeby w tym zakresie (MOPS).
14:136.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2020-2029 (ref. Skarbnik Miasta).
14:157.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok (ref. Skarbnik Miasta).
14:158.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo - rowerowego"(Skarbnik Miasta).
14:249.Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2020 (Insp. ds. Ochrony Środowiska).
14:5610.Podjęcie chwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Iławy (Insp. ds. Ochrony Środowiska).
14:5911.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Iława (Dyr. MZOSIP).
15:0612.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu ręcznego i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie (Prezes ZKM).
15:1213.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie (Prezes ZKM).
15:1614.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy (Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
15:4315.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy (Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
15:5916.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr X/103/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego – w załączniku do Uchwały Statut Żłobka Miejskiego w Iławie (Dyrektor Żłobka, Zastepca Burmistrza).
16:0417.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci objętych projektem pt. „Żłobek w Iławie” w Żłobku Miejskim w Iławie (Dyrektor Żłobka, Zastępca Burmistrza).
16:2218. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
16:2219. Wnioski mieszkańców Iławy.
17:1520.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17:1521.Komunikaty i oświadczenia.
17:1622. Zamknięcie obrad XIX Sesji.
pokaż cały porządek obrad