Sesja Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2020r

Rada Miejska w Lipsku
Czas publikacji: 206 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:21:26
Liczba odtworzeń: 322
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
10:042.Stwierdzenie kworum.
10:053.Przyjęcie porządku obrad.
10:064.Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 Sesji Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020r.
10:085.Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019r. oraz planu potrzeb na 2020r."
10:096.Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na 2020r.
7.Podjęcie uchwał:
10:10a)Uchwała Nr XXI/116/2020 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Lipsko
10:10b)Uchwała Nr XXI/117/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2020r.
10:11c)Uchwała Nr XXI/118/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darowizny nieruchomości.(OSP Długowola)
10:12d)Uchwała Nr XXI/119/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darowizny nieruchomości. (OSP Wola Solecka)
10:15e)Uchwała Nr XXI/120/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/222/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
10:16f)Uchwała Nr XXI/121/2020 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026
10:16g)Uchwała Nr XXI/122/2020 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.
10:17h)Uchwała Nr XXI/123/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ul. Zwoleńskiej w mieście Lipsko
10:18i)Uchwała Nr XXI/124/2020 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
10:19j)Uchwała Nr XXI/125/2020 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
10:19k)Uchwała Nr XXI/126/2020 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia handlu na targowisku miejskim w Lipsku oraz korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Lipsko ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.
10:21l)Uchwała Nr XXI/127/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu
10:238.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad