XVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 26 marca 2020 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 1037 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:35:21
Liczba odtworzeń: 1194
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;
3)rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiązych fundusz sołecki;
4)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
5)określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sędziejowice w 2020 roku;
6)ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
7)ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie gminy Sędziejowice;
8)przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2020 r.;
9)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sędziejowice.
7.Przyjęcie sprawozdania z obrotu mieniem komunalnym za 2019 r.
8.Przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok w Gminie Sędziejowice.
9.Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Sędziejowice w roku 2019.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad