XXI sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 26.03.2020 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 216 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:12:28
Liczba odtworzeń: 573
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
1)ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów,
2)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku,
3)sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów,
4)zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
5)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
6)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
7)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
8)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
9)w sprawie podjęcia pilnych działań pomocowych dla przedsiębiorców i rolników gminy Namysłów w związku z występowaniem koronawirusa Covid-19,
10)w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
6.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
7.Sprawy różne i wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
pokaż cały porządek obrad