XXII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - 26.03.2020 r.

Rada Miejska w Rzgowie
Czas publikacji: 11 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:01:13
Liczba odtworzeń: 78
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:011.Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie
09:022.Stwierdzenie quorum
3.Wybór Sekretarza obrad
4.Przedstawienie porządku obrad
5.Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji
6.Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. oraz potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań. Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 przyjętego uchwałą Nr II/4/2018 rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2018 r. (DRUK 1)
7.Przedstawienie sprawozdania z realizacji "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Rzgów na lata 2018-2020" za rok 2019 (DRUK 2)
8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 (DRUK 3)
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 (DRUK 16)
10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 (DRUK 4)
11.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2019 (DRUK 15)
12.Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 (DRUK 17)
13.Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 (DRUK 5)
14.Przedstawienie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 (DRUK 6)
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie na rok 2020 (DRUK 7)
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2036 (DRUK 8)
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020 (DRUK 9)
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (DRUK 10)
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2 (DRUK 11)
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 370/3 obrębu Grodzisko (DRUK 12)
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla jednostki OSP Kalino (DRUK 13)
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla jednostki OSP Guzew (DRUK 14)
23.Komunikaty, sprawy różne
09:0224.Zamknięcie XXII sesji Rady MIejskiej w Rzgowie
pokaż cały porządek obrad