Sesja Rady w dniu wtorek, 24 marca 2020

Rada Gminy w Grębocicach
Czas publikacji: 12 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:09:24
Liczba odtworzeń: 50
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042. Przedstawienie porządku obrad sesji.
14:043. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice.
14:044. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Głogowskiego.
14:055. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego.
14:056. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 położonego w Grębocicach ul. Głogowska 1.
14:067. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym działki w obrębie Szymocin.
14:068. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grębocice.
14:079. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grębocice na lata 2020-2024.
14:0710. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębocice.
14:0811. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Rzeczyca, Stara Rzeka i Szymocin w gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
14:0812.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Rzeczyca, Stara Rzeka i Szymocin w gminie Grębocice.
14:0913. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Rzeczyca, Retków i Obiszów w Gminie Grębocice.
14:0914. Przedłożenie Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2019 r. w zakresie „Zwalczania narkomanii”.
14:1015. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad