Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu piątek, 20 marca 2020

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 16 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 03:30:56
Liczba odtworzeń: 83
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:04IOtwarcie.
10:05IIPrzyjęcie porządku obrad.
12:06IIIInformacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o podjętych i planowanych działaniach w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
IVPodjęcie uchwał w sprawie:
13:071.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego
13:112.zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
13:143.wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
13:194.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13:245.zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr: XV/176/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., XVIII/215/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., XIX/218/2016 z dnia 3 marca 2016 r., XXI/231/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., XXXII/382/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
13:286.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Paderewskiego,a ul. Piłsudskiego.
13:307.programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+ realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
13:30VZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad