XVI sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 20 marca 2020r.

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: 16 dni 19 godzin temu
Liczba odtworzeń: 167
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:191.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
13:202.Przyjęcie porządku obrad.
13:253.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok.
13:284.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2026.
13:355.Sprawozdanie z dokonywanych umorzeń wierzytelności jednostek budżetowych oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r. Nr XLIII/380/14 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
13:396.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok.
13:417.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski.
13:438.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
13:459.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, na terenach użytków ekologicznych w Przyłubiu, gmina Solec Kujawski.
13:4810.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo II” położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski.
13:5111.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
13:5312.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim.
14:0213.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Toruńskiej w Solcu Kujawskim.
14:0614.Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
14:0815.Podjęcie uchwały ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym.
14:1216.Podjęcie uchwały określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
14:1417.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków przejściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, jak również trybu ich pobierania.
14:1718.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020.
14:1819.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020.
14:1920.Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
14:2021.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2019.
14:2122.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2019.
14:2223.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2029 za rok 2019.
14:2324.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Solec Kujawski w latach 2018-2019.
14:2425.Sprawozdanie merytoryczne z działalności Soleckiego Centrum Kultury za rok 2019.
14:2526.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim w 2019 roku.
14:3227.Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2020 rok.
14:4528.Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2019 rok.
15:0029.Wolne głosy i wnioski.
15:0030.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad