XX Sesja Rady Miasta - 19 marca 2020 r.

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 17 dni temu
Długość nagrania: 02:37:44
Liczba odtworzeń: 81
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:152.Ustalenie porządku dziennego obrad.
09:163.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
09:164.Powołanie Komisji Uchwał.
09:165.Wnioski obywatelskie.
09:206.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli pn. „Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku – Miasto Zduńska Wola”.
09:217.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 34/20 z dnia 28.02.2020 r.).
09:228.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 46/20 z dnia 10.03.2020 r.).
09:429.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 47/20 z dnia 10.03.2020 r.).
09:5910.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 48/20 z dnia 10.03.2020 r.).
10:0411.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 49/20 z dnia 11.03.2020 r.).
10:0512.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 50/20 z dnia 11.03.2020 r.).
10:1913.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 33/20 z dnia 27.02.2020 r.).
10:2014.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej (druk nr 38/20 z dnia 02.03.2020 r.).
10:5515.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola (druk nr 45/20 z dnia 10.03.2020 r.).
10:5616.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 35/20 z dnia 02.03.2020 r.).
10:5717.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 36/20 z dnia 02.03.2020 r.).
10:5818.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 37/20 z dnia 02.03.2020 r.).
10:5919.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej odmowy dalszego finansowania pobytu Skarżącej w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr 41/20 z dnia 10.03.2020 r.).
10:5920.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej odmowy dalszego finansowania pobytu Skarżącego w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr 42/20 z dnia 10.03.2020 r.).
11:0021.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej odmowy dalszego finansowania pobytu Skarżącego w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr 43/20 z dnia 10.03.2020 r.).
11:0122.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej odmowy dalszego finansowania pobytu Skarżącego w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr 44/20 z dnia 10.03.2020 r.).
11:0723.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zduńska Wola (druk nr 39/20 z dnia 06.03.2020 r.).
11:1224.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zduńska Wola (druk nr 40/20 z dnia 06.03.2020 r.).
11:1625.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
11:1726.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli w 2019 r.
11:1727.Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Miasta Zduńska Wola” za 2019 rok.
11:1728.Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny” za 2019 r.
11:1829.Sprawozdanie z realizacji Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora” za 2019 r.
11:1830.Raport z wykonania „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020” za 2019 rok.
11:1931.Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zduńska Wola w 2019 roku”.
11:2032.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
11:2433.Sprawy różne.
11:3734.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11:3735.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad