XVII Sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 - 20 marca 2020 r.

Rada Miejska w Pasłęku
Czas publikacji: 16 dni 22 godziny temu
Liczba odtworzeń: 102
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie obrad sesji.
10:042. Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:053. Wybór sekretarza obrad.
10:054. Przyjęcie porządku obrad.
10:065. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 7 lutego i 9 marca 2020 roku.
10:286. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
10:287. Zapytania i wnioski sołtysów.
10:298. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz informacja o potrzebach związanych z realizacją zadań.
10:299. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku za 2019 rok.
10:3210. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej za 2019 rok.
10:3511. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku za 2019 rok.
10:3612. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
10:3613. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka.
10:3714. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Pasłęk.
10:3815. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/25/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2019 roku dotyczącej regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
10:3916. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/1/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasłęk, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pasłęk.
10:4017. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.
10:4118. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
10:4219. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016r. dotyczącej szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
10:4320. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027.
10:4321. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.
10:4422. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (prace restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mariance).
10:4523. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu zegara wieżowego J.F. Weule w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku).
10:4624. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Dobrocin o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Pasłęk.
10:4625. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Pasłęka.
10:4726. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Pasłęckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
10:4827. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz z dnia 31 grudnia 2019 r. złożonych do Rady Miejskiej w Pasłęku przez mieszkańca Pasłęka.
10:4828. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
10:4929. Sprawy różne.
10:4930. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad