XV sesja Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji zwołana na dzień 18 marca 2020 r.

Rada Miejska Skoczowa
Czas publikacji: 17 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 01:31:48
Liczba odtworzeń: 68
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad (druk nr 328).
3.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
4.Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 01.02.2020 r. do 29.02.2020 r. (druk nr 318).
6.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Skoczowie za 2019 rok (druk nr 313).
7.Analiza dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2019 rok (druk nr 317).
8.Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Skoczów na lata 2020-2022 (druk nr 314).
9.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (druk nr 315).
10.Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok (druk nr 316).
11.Podjęcie uchwał:
1.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego pn. "System teleopieki dla mieszkańców Gminy Skoczów na lata 2020-2021" (druk nr 320).
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2020 rok (druk nr 312).
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2020 rok (druk nr 324).
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2020-2032 (druk nr 323).
5.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wraz z odpowiedzią na skargę (druk nr 321).
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/163/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 lutego 2020 roku, określającej termin wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla "Górny Bór" oraz Zarządu Osiedla "Górny Bór" (druk nr 330 - zostanie zaproponowany do wprowadzenia do porządku obrad sesji).
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 0050.50.2020 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 16 marca 2020 roku, w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Gminy Skoczów (druk nr 331 - zostanie zaproponowany do wprowadzenia do porządku obrad sesji).
12.Informacja Przewodniczącego Rady n/t złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
13.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia, komunikaty.
14.Sprawy organizacyjne.
15.Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
pokaż cały porządek obrad