XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 marca 2020 r.

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 19 marca 2020
Długość nagrania: 02:38:16
Liczba odtworzeń: 2023
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:151.Otwarcie obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:202.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
10:213.Przyjęcie protokołu z XXIV nadzwyczajnej i XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:224.[4] Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tarnowa na lata 2019 – 2021 za 2019 rok.
10:355.[5] Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037 – podjęcie uchwały.
10:586.[6] Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 – podjęcie uchwały.
11:017.[7] Delegowanie dwóch radnych Rady Miejskiej w Tarnowie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa VII kadencji – podjęcie uchwały.
11:248.[8] Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2020 roku – podjęcie uchwały.
11:259.[I] Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Gminy Miasta Tarnowa i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej - podjęcie uchwały.
11:2710.[II] Przedłużenie czasu trwania członkostwa w radach osiedli Gminy Miasta Tarnowa w kadencji 2016 - 2020 - podjęcie uchwały.
11:5711.[III] Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Tarnowa - podjęcie uchwały.
11:5812.[9] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
11:5813.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
11:5814.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
11:5815.Zamknięcie obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad