Nadzwyczajna XIII Sesja Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19.03.2020r.

Rada Miejska Zagórowa
Czas publikacji: 18 dni temu
Długość nagrania: 00:27:08
Liczba odtworzeń: 58
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji.
4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2020 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2020 rok
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020 – 2035.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
11.Zamknięcie obrad XIII sesji.
pokaż cały porządek obrad