XV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 18 marca 2020 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 588 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:43:36
Liczba odtworzeń: 794
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne :
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z XIV sesji RM,
d)informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
2.Projekty uchwał :
a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
b)w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026,
c)w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu,
d)w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2019,
e)w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
f)w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku”,
g)w sprawie zmiany uchwały (azbest),
h)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 314/18 i 314/19 położone w Lipnie obręb Nr 15 przy ulicy Łącznej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
i)w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
j)w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
3.Sprawy różne i komunikaty.
4.Zamknięcie obrad XV sesji RM.
pokaż cały porządek obrad